Bhaswara 2k15 | Valedictory Ceremony | DoPy | GCTC

Bhaswara 2k15 - Valedictory Ceremony
10th National Technical Fest
12th September 2015